Historien

"Ingen erfaring er viktigere, og ingen teori fungerer bedre enn den du selv opplever, skaper og reflekterer over" Thorbjørn Jødal, Gründer av Bedre Ledelse

Vår historie handler om at Bedre Ledelse i over 30 år har hatt og har en rolle som katalysator for å utvikle og drive frem gode arbeidsmiljøer, gode samarbeidsprosesser, gode ledere, gode medarbeidere, gode organisasjoner og gode resultater.

Bedre Ledelses fundament bygger på en historie om dyktige gründere med faglig lidenskap innen ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi.  Gründere med stor tro på mennesker, og med en vilje og evne til å «flytte fjell sammen» med andre.

Historien handler også om å gi ”stafettpinnen” videre til nye krefter, overføre suksessrike metoder og kompetanse. Målet vårt er at Bedre Ledelse skal bidra til å utvikle og drive frem et godt og effektivt arbeidsliv sammen med sine oppdragsgivere.

«Vår ambisjon er å leve i og utvikle historien til Bedre Ledelse. Vi ønsker  å skape og utvikle et godt arbeidsliv og et godt sammfun. Vi vil bidra til økt arbeidsglede gjennom å utvikle godt lederskap og godt medarbeiderskap sammen med våre oppdragsgivere langt inn i fremtiden»

– Camilla Sommerfeldt Bentzen, Daglig Leder og Partner, Bedre Ledelse

Lederopplæringsprogrammer

 Om Bedre Ledelses utvikling

Et paradigmeskifte innen ledelses og arbeidspsykologi begynte å ta form på 1960 og 70-tallet. Paradigmeskiftet endret synet på hva effektiv ledelse handler om. Forskning (nasjonalt og internasjonalt) på området førte til kunnskap og tanker om å forstå ledelse på en annen måte. Denne nye måten å tenke ledelse på, vektlegger et mer variert syn på ledelse, lederstil og lederskap for å oppnå effektivitet og gode resultater.

Med røtter i Forsvaret jobbet våre gründere med utfordringen om at ungdommen ikke lenger søkte Forsvarets skoler. En av løsningene var behovet for en mer situasjonsbestemt lederstil.  Utdanningsopplegg ble utarbeidet, og etter hvert innarbeidet på alle nivåer i Forsvarets utdanningssystem. Målsetningen var ”bedre ledelse” .

Fra å forske, prøve ut og implementere nye suksessfylte ledelses- og organisasjonsmodeller og metoder i Forsvaret, tok våre gründere med seg sin kunnskap og erfaring over i næringslivet. Hypotesen var:

«Det som fører til suksess innen  Forsvaret, bør kunne overføres i stor grad til næringslivet og samfunnet for å  gi betydelig suksess her også»

– Ivar Hansen og Thorbjørn Jødal, Bedre Ledelse

Med ansvar for å støtte entreprenørbransjen i Norge innen lederopplæring og organisasjonsutvikling, videreførte våre gründere denne kunnskapen til næringslivet og til offentlig forvaltning gjennom Bedre Ledelse.

Det ble fokusert på 3 hovedområder:

  • Grunnleggende lederopplæring (vår tids ledelse)
  • Lederutvikling, autentisk ledelse og relasjonskompetanse (Sesamper – Seminar i Samarbeid og Personlig utvikling)
  • Samarbeidstrening for de som arbeidet sammen til daglig (Intersesam – Internt Seminar i Samarbeid)

Etter hvert ble utvikling av lederteam, interne prosesskonsulenter, Den Lærende Organisasjon, konfliktbehandling, kulturutvikling, rekruttering og kartlegging tatt inn i arbeidsfeltet som i økende grad ble preget av skreddersøm.

Bedre Ledelse har i alle år satset på å være et tett og nært fagmiljø med høy spisskompetanse innen mellommenneskelige forhold i arbeidssituasjonen.  I starten var det 4 gründere. Etter hvert varierer antallet mellom 3 – 7 faste konsulenter og 4 – 5 innleide spesialister og samarbeidspartnere.

Vi skal fortsette med å være et tett og nært fagmiljø med høy spisskompetanse innen vårt fagfelt. Vi har siden vår begynnelse jobbet med å forske, utvikle og levere metoder innen ledelse og arbeidspsykologi for å støtte mennesker, grupper og organisasjoner i endringsprosesser. En prosess vi har gitt metaforen «det å  flytte fjell”.