Ledelse

”Lederstillingen blir du tildelt, men lederskapet må du skape selv gjennom personlige kvaliteter” Thorbjørn Jødal, Bedre Ledelse

Lederutvikling

Bedre Ledelse har i 30 år bidratt til at ledere skal kunne utvikle – og bruke sitt fulle potensial i utøvelsen av lederrollen.

For å oppnå effektiv ledelse må lederen oppleves som ekte med stor grad av samsvar mellom lederrollen og personen. Å fremstå som autentisk krever at lederen er bevisst sin væremåte og sitt reaksjonsmønster i ulike situasjoner. Er trygg på både sine styrker og svakheter.

Vår oppgave er å gi ledere opplæring, trening og veiledning i å utvikle sitt lederskap. Lederskap i forhold til vår tids forventinger til lederrollen.

Vi gir den enkelte leder trygghet gjennom økt selvinnsikt og trening i å håndtere ulike samarbeids-, drifts- og endringssituasjoner.

Vi tilbyr:

Våre metoder:

I utviklingsprosesser benytter vi forskningsbaserte og valide psykologiske verktøy. Gjennomprøvde øvelser, metoder, modeller og prosesser for samtaler og refleksjon. Dette kan bestå av personlighetsprofiler, 360 graders evalueringer, situasjonsanalyser, tilbakemeldingsprosesser, øvelser, samtaler og drøftelser.

Uten en forståelse for hvordan egen ledelse oppfattes av andre, er det krevende å utvikle et effektivt lederskap. Ledelse og lederskap utvikles i samspill med andre. Derfor vektlegger vi dette perspektivet i alle tjenester vi tilbyr.

«Ledelse og lederskap utvikles i samspill med andre»

Lederutvikling

Skreddersydd lederutvikling

Vi har bred, lang og god erfaring og kompetanse i å utvikle og gjennomføre interne lederutviklingsprogrammer.

Hver organisasjon, i næringsliv eller offentlig sektor, har sitt eget utgangspunkt for kjernevirksomhet, endrings- og utviklingstakt i forhold til marked og samfunnssituasjon.

Med utgangspunkt i oppdragsgivers unike situasjon og behov for kompetanseutvikling, skreddersyr vi lederutvikling sammen med våre oppdragsgivere.

Hva gjør vi:

 • Vi tilpasser innhold og temaer som behandles i forhold til  behov og ønsker
 • Vi tilpasser lengde og varighet på programmer i forhold til behov og ønsker
 • Vi benytter psykologiske valide testverktøy
 • Vi bruker gjennomprøvde praktiske øvelser og verktøy for refleksjon, bevisstgjøring og læring
 • Vi tilpasser sted og omgivelser for gjennomføring sammen med oppdragsgiver
 • Ved bruk av Bedre Ledelse Situasjonsanalyse – BLSA, måler vi basis før oppstart. Vi måler prosessen under gjennomføring og i etterkant av programmene. BLSA gir oppdragsgiver mulighet til å se effekt av utviklingen samt justere eventuelle tiltak og handlinger. Dette for å ta ut hele potensialet av utviklingsprosessen.

For mer informasjon om hvordan vi tenker når vi legger opp programmer,
se «Slik arbeider vi» under «Om oss» .

Ta gjerne direkte kontakt for å få mer informasjon.

 

Ledergruppeutvikling

I og med at du nå leser dette antar vi at du er leder, er del av en ledergruppe eller har et mål om å etablere en ledergruppe. Du er kanskje på søken etter en eller annen form for utvikling av din rolle knyttet til ledergruppens samspill og samarbeid.

Vi har lang erfaring med å tilrettelegge, trene og veilede prosesser for å skape effektive ledergrupper.

 • Vi bistår ved å sette gode rammer rundt etablering og fungering av nye ledergrupper
 • Vi støtter etablerte ledergrupper med å videreutvikle seg for å effektivisere arbeid, formål og resultater

Hvordan vi gjør det: 

 • Vi tar utgangspunkt i «Team som arbeidsform». Dette er en arbeidsform som spesielt har verdi for ledergrupper med helhetlig ansvar og krevende utfordringer.

«Et team er en gruppe som realiserer sine mål ved å utnytte gruppen og organisasjonens samlede ressurser og krefter. Medlemmene i teamet er energiske, jobber godt sammen og gleder seg over det, samtidig som de produserer resultater av høy kvalitet». Den Lærende organisasjon

 • Vi jobber med empirisk tilnærming fra hva forskning sier virker og ikke virker for teams prestasjoner
 • Vi jobber over tid sammen med ledergruppen og utvikler programmer tilpasset situasjon, unike ønsker og behov for utvikling
 • Vi jobber med ledergruppens mål, resultater, oppgaver, arbeidsmetoder, arbeidsrutiner og løsningsorientering
 • Vi jobber med hvert medlems – og hele ledergruppens egeninnsikt, relasjon, følelser, nærhet, samspill, åpenhet, trygghet og tilbakemeldingskultur
 • Vi jobber med forankring i ledergruppens daglige arbeidssituasjon
 • Vi avklarer rollene i ledergruppen, og den enkeltes ansvar for helheten i tillegg til eget fagområde
 • Vi hjelper ledergruppen til å utvikle sin innovasjonsevne for å møte behov for nytenking
 • Vi bruker erfaringslæring, mentale modeller og persepsjon som pedagogisk vinkling.Vi legger til rette for å justere deltakernes mentale modeller innen fagområdene som behandles.Våre mentale modeller påvirkes av den kunnskap og forståelse vi har om emnet, hvilke erfaringer vi har høstet og de verdier og holdninger som vi har opparbeidet.Det er ikke tilstrekkelig å bare tilføre ny kunnskap om team som arbeidsform. Vi lar også deltakerne prøve seg ut og høste ny erfaring, og mulighet til å sette fokus på egne verdier og holdninger.

statuer_001

 

Synergasia

"Enhver leder har et ufravikelig ansvar for å utvikle sin egen «lederskapsteori», og sin egen oppfatning av hva som er effektivt lederskap" Thorbjørn Jødal, Fagansvarlig

Lederrollen blir du tildelt, men lederskapet må du skape selv.

Synergasia er et  lederutviklingsprogram for personlig utvikling i lederrollen, og retter seg mot topp- og mellomledelse. Programmet baserer seg på vår erfaring med personlig utvikling av over 4000 ledere, samt vår erfaring med å utvikle produktivt og effektivt samarbeid  i privat- og offentlig sektor i over 30 år.

Læringstemaer i programmet:

 • Personlig utvikling og autentisk ledelse
 • Relasjonskompetanse og gruppedynamikk
 • Medarbeiderskap
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Kulturkompetanse og endringsforståelse

Synergasia knytter i tillegg deltakers personlige utvikling i lederrollen direkte til leders egen jobbsituasjon og erfaringer fra egen organisasjon. Gjennom et praktisk ledelsesprosjekt gjennomført i egen organisasjon under programperioden, vil deltaker trene, utvikle og styrke sin personlige lederkompetanse i samspill med sine medarbeidere og kolleger.

Programmets målsettinger  for deltaker er:

 • Øke kunnskap om mellomennesklige forhold i samarbeidssiutasjoner og øke innsikt i hva gruppeprosesser er, hvordan grupper dannes og utvikles over tid
 • Bli tryggere på hvordan egen atferd er forrankret i personligheten og hvordan personlig stil virker inn på andre
 • Øke innsikt i aktuelle områder for egen personlig utvikling som leder
 • Bedre forutsentingene for å lede og styrke evnen til å utvikle godt og effektivt samarbeid i egen organisasjon
 • Oppleve en læringsarena for trening og utvikling av egen lederrolle i arbeidssituasjonen

Hovedtrekkene i gjennomføringen av Synergasia er:

 • Modulbasert: 3 dager + 3 dager + 2 dager over ca 8 måneders utviklingsløp
 • Maks antall deltakere er minimum 10 personer og maksimum 18 personer for å gi godt fokus og gode rammer for læring, utvikling og personlig oppfølging
 • Erfaringsbasert læringsform og utvikling i samspill med andre
 • Mentor og veiledning gjennom programperioden fra fast prosessveileder
 • Veiledere med sterk faglig kompetanse og lang erfaring innen relasjon og samarbeidstrening, ledelsespsykoligi, atferdspsykologi og organisasjonspsykologi
 • Digital læringsplattform som arena for samspill og samarbeid mellom seminarer
 • Mulighet til valgfri tileggsmodul og vidreutviklingsprosess etter siste samling

 Programperioden med oppstart våren 2017 er:

 • Modul 1, uke 19 – 10. – 12. mai
 • Modul 2, uke 36 – 6. – 8 spetember
 • Modul 3, uke 48 – 29. – 30. november

Ønsker du utfyllende informasjon, en fullstendig programbeskrivelse, kan du ta direkte kontakt med oss pr. telefon eller epost:

Telefon: 90 90 17 17 – Camilla Sommerfeldt Bentzen, Daglig Leder og prosessveileder
E-post: post@bedre-ledelse.no

Ledercoaching

"Effektiv ledelse utvikles i samspill med andre" Anita Winther, Bedre Ledelse

Vi har lang erfaring med å bistå ledere i å utvikle effektivt lederskap gjennom én til én samtaler, coaching, mentor- og veiledningsprosesser.

Vår erfaring er at mange ledere opplever det som nyttig å benytte objektive ressurser som samtalepartnere for å utvikle og optimalisere sitt lederskap.

  Hva vi gjør:

 •  Vi skreddersyr prosesser som går over tid.  Vi vil fokusere på den enkelte leders behov og ønske om utvikling av lederrollen.
 • Vi benytter samtaler, øvelser og forskjellige verktøy for å oppnå best mulig refleksjon, bevisstgjøring og utvikling av lederens kompetanse og bruk av sine egenskaper.
 • Vi legger vekt på å etablere en trygg og fortrolig samtalesituasjon som gir rom for åpenhet, ærlighet og god kommunikasjon.

Eksempler på områder vi har erfaring fra:

 • Selvledelse og selvutvikling
 • Omstilling, karriere
 • Avvikling og nedbemanningssituasjoner
 • Konflikt og vanskelige situasjoner
 • Vanskelige relasjoner
 • Høy arbeidsbelastning
 • Personlig krevende situasjoner
 • Uklare og krevende valgsituasjoner
 • Strategiske endrings- og utviklingsspørsmål

Skreddersydd lederopplæring

"Lederstillingen blir du tildelt mens lederskapet må du skape selv" Thorbjørn Jødal, Bedre Ledelse

Vår erfaring er at mange organisasjoner tildeler lederstillingene med størst vekt på lederens faglige prestasjoner. På veien overses ofte opplæring og utvikling i selve lederrollen.

LederopplæringsprogrammerVi skreddersyr intern opplæring med fokus på praktisk ledelse, og tilpasser læringen til oppdragsgivers  unike hverdag, marked og samfunnssituasjon.

Opplæringen har som mål å bevisstgjøre og trene deltakerne innen:

 • Ledelse i hverdagen
 • Meg selv som leder, bevissthet på lederrollen
 • Kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging
 • Krevende og vanskelige medarbeidersituasjoner
 • Konfliktforståelse og mestring
 • Kulturforståelse og utvikling

Opplæringsprogrammene lages etter oppdragsgivers ønsker og behov for innhold. Programmene er modulbaserte med øvelser, workshops og høy deltakeraktivitet. Så langt det er mulig tar vi utgangspunkt i deltakerens egen hverdag, også i form av praktiske prosjektoppgaver.  Individuell veiledning eller coaching kan knyttes opp i programmene når det er ønske om det.