Organisasjon

" Et suksesskriterie for organisasjonsutvikling er å etablere en kultur hvor prøving og feiling er lov. Vi kan tenke mange gode tanker, men resultatet ser vi først når vi handler. Det er ikke risikabelt å tenke. Risikoen ligger i å tørre å handle eller ikke handle" Camilla S. Bentzen

Organisasjonsutvikling

Vi har operativ kompetanse innen et bredt spekter av organisasjons- og omstillingsprosesser, og har  lang erfaring som konsulenter innen fagområdet. Vi arbeider med større og mindre utvikling- og omstillingsprosjekter i næringslivet og offentlig forvaltning.

«Det handler om å utfordre status quo. Det handler om mot. Det handler om valg. Det handler om effektiv ledelse. Det handler om å påvirke motivasjon. Det handler om å gjennomføre nye måter å arbeide på. Det handler om å skape et felles ønske og driv om å gå i samme rettning.  Det handler om å skape og forvalte en felles identitet»

-Camilla Sommerfeldt Bentzen, Bedre Ledelse

Våre tjenester og kompetanse:

 • Vi gjennomfører skreddersydde kartlegginger med behovsanalyser, analyser av organisasjonskultur og arbeidsmiljø
 • Vi skreddersyr prosjekter og strategier i forhold til mål for omstilling og endring
 • Vi utvikler og gjennomfører programmer innenfor lederopplæring og samarbeidstrening
 • Vi bistår i forebygging og  håndtering av konflikter og utvikling av arbeidsmiljø
 • Vi bidrar med støtte i rekruttering og nedbemanning ved omstilling
 • Vi bidrar til kompetansekartlegging med metoder og verktøy for å definere ønskede egenskaper og kompetansekrav til lederstillinger og øvrige stillinger.
 • Vi bistår i etablering og utvikling av leder- og fagnettverk
 • Vi tilbyr skreddersydde programmer for opplæring av bedrifts interne rådgivere / konsulenter innen leder og organisasjonsutvikling.
 • Vi bistår organisasjoner med å bli bevisst, forstå og påvirke sin organisasjonskultur
 • Vi trener ledere og medarbeidere i å bli trygge på hvordan de selv reagerer på kulturpåvirkning, spesielt i forhold til kulturer som virker ulike ens egen kultur.

For nærmere beskrivelse av hvordan vi arbeider og hva vi vektlegger, se under tjenestemeny «Slik arbeider vi» eller ta direkte kontakt med oss. 

statuer_001

Organisasjonskartlegging

Enhver utvikling og endringsprosess har sitt unike utgangspunkt og egenart. Jo bedre informasjonen og forståelsen er om basis, jo større er sannsynligheten for at beslutninger om virkningsfulle handlinger og tiltak blir gjennomført.

Vårt spesialområde er skreddersøm av arbeidsmiljø- bedriftskultur og konfliktanalyser, samt bruker- og kundeanalyser.

Det finnes utallige former for mer og mindre standardiserte og valide verktøy som kartlegger arbeidsmiljø, medarbeidertilfredshet, organisasjon og bedriftskulturer. Vår erfaring er at mange verktøy kartlegger på et meget overordnet nivå. Det blir utfordrende for en ledelse å konkretisere spesifikke innsatsområder, handlinger og tiltak som er nødvendige for å få til ønsket utvikling og endring. Resultatet blir gjerne at problemområdene og potensial drøftes, men at de rette og nødvendige tiltak og handlinger ikke blir igangsatt fordi informasjonen er for generell. Undersøkelsen havner så i en skuff.

Vi i Bedre Ledelse er spesialister på skreddersøm  av arbeidsmiljø-, konflikt- og kulturundersøkelser. Vi blir ofte engasjert i etterkant av en generell miljøundersøkelse som ikke har fungert, for å gå i dybden av problemstillinger.

«Vår erfaring er at det er mer legetimt for oss som konsulenter enn  interne ressurser å kalle – En spade for en spade »

Ivar Hansen, Bedre Ledelsespade

Metodene:

 • Forskningsbaserte og valide
 • Gjennomføres av spesialister i arbeids- og organisasjonspsykologi, testutvikling og psykometri
 • Sikrer objektivitet, diskresjon og anonymitet
 • Vi kan få resultater splittet på avdelinger og grupper i organisasjonen
 • Vi kan hente ut variabler og spørsmål som best kan skille mellom en god og en dårlig bedriftskultur. Mellom velfungerende og ikke velfungerende enheter i organisasjonen.
 • For å få på bordet nok og kvalitetssikret informasjon om hva utfordringene egentlig er, benytter vi kvalitative data gjennom dybdeintervjuer og kvantitative data gjennom  tester og spørreskjema
 • Resultatene er sammenlignet med ennorm” basert på andre undersøkelser. Vi finner en ”baseline” som gir grunnlag for en evalueringsmåling etter tiltak. Dette for å kvalitet sikre at oppdragsgiver er på rett vei med handlinger og tiltak, eller må justere / legge til for å oppnå ønskede resultater

Eksempler på områder som kan omfattes av våre  undersøkelser er:

 • Trivsel – Miljø
 • Arbeidet
 • Personalbehandling
 • Styring – Ledelse
 • Daglig ledelse
 • Kommunikasjon – Samarbeid
 • Kompetanse
 • Konflikthåndtering

Rekruttering og kompetanseutvikling

Vi hjelper til i rekruttering-, seleksjons- og kompetanseutviklingsprosesser, skreddersydd til oppdragsgivers unike ønsker og behov.

Bedre Ledelse har i mange år bidratt med rådgivning og veiledning for ledere som ønsker støtte i seleksjon og rekrutteringsprosesser, eller har behov for kompetanseutvikling i sin organisasjon. Eksempler på områder hvor vi bidrar er:

Jobbanalyser:
Støtte til kravspesifikasjoner og definering av ønskede egenskaper og kompetanse til kandidater i forhold til stilling som skal fylles.

Utvelgelse og kandidatvurderinger:
Gjennomføring av intervjuer, tester og støtte til kandidatvurderinger i rekrutteringsprosessen.

Tilretteleggelse og skreddersøm av kompetanseutviklingsprogrammer:
Utvikling og gjennomføring av kompetanseutvikling i henhold til oppdragsgivers behov.

Opplæring og kursing for ledere og medarbeidere i faget rekruttering:
Utvikling og gjennomføring av skreddersydde opplæringsprogrammer i metoder og verktøy for gjennomføre gode rekrutteringsprosesser og rutiner.

Ta kontakt for å høre nærmere om hvordan vi kan støtte deg og din organisasjon.

Jobbanalyse

"Et godt hjelpemiddel for å definere kompetanse, stillingsbeskrivelser og kravspesifikasjoner" Ivar Hansen, Bedre Ledelse

 • Når en skal ansette, er det viktig å foreta en analyse av hvilke oppgaver og egenskaper som kreves av den som ønskes til stillingen.
 • Når intern kompetanse og arbeidsinnhold vurderes i  omstilling og endringssituasjoner, er det viktig å foreta analyser av hvilke oppgaver og egenskaper som kreves av stillingene.

Ivar Hansen, Bedre Ledelse har videreutviklet E.A.Fleishmans TaskTaxonomies modell. Et effektivt verktøyfor å kartlegge ønsket kompetanse. Jobbanalysen omfatter både kognitive og personlige egenskaper i forhold til de oppgaver som en stilling omfatter.

Jobbanalysen gir innhold til kravspesifikasjon, stillingsbeskrivelse, og eventuelt utlysningstekst i rekrutteringsprosesser.

Verktøyet kort beskrevet:

 • Identifisere oppgavene som stillingen skal omfatte. Dette gjøres av den eller de som skal har ansvar for arbeidsområdet.
 • Gjennomføring av et ”flow diagram” der en tar standpunkt til hvor viktig de forskjellige egenskaper er for å kunne utføre den enkelte oppgave.
 • Databehandlingen av materialet som gir en rapport på hvilke egenskaper som har fremkommet som de viktigste for å fylle stillingen.

Opplæring av interne organisasjonsrådgivere

"Målet er å gjøre oppdragsgivers organisasjon selvstendig i gjennomføring av egen lederopplæring, lederutvikling og samarbeidstrening" Thorbjørn Jødal, Bedre Ledelse

Bedre Ledelse har gjennom mange år levert skreddersydd opplæring for interne konsulenter innen ledelse og OU faget. Våre oppdragsgivere er mellomstore og store organisasjoner i offentligsektor og næringsliv.

«Organisasjonen blir mer konsulent uavhengig, og får økt kompetanse om hvordan handlinger og tiltak kan gjennomføres innen organisasjonsutvikling»

          – Thorbjørn Jødal

LederopplæringsprogrammerEksempler på områder er:

 • Relasjonsforståelse
 • Prosessforståelse
 • Samarbeidskompetanse
 • Ledelse og ledelsesspørsmål

Opplæringen vil bygge på gjennomføring av OU fagene: Lederopplæring og Samarbeidstrening. Andre emner kan være aktuelle dersom oppdragsgiver ønsker det.

Opplæringen fokuserer på:

 • Personlige ferdigheter og trygghet i konsulentrollen
 • Relasjons kompetanse og mellommenneskelige ferdigheter
 • Gruppedynamikk og utvikling av samarbeidsklima
 • Organisasjonsforståelse og helhetsforståelse
 • Pedagogiske ferdigheter og gjennomføring av undervisning
 • Kartlegging og evaluering på ulike nivå

Opplæringen varierer mellom samlinger, faglig veiledning og praktisk utførelse i hverdagen via «On the job training». Deltakerne vil også bli lært opp i bruk av psykologiske verktøyene:

 • Bedre Ledelse Personlighetsprofil – BLPP5
 • Bedre Ledelse Situasjonsanalyse – BLSA

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan bidra med kompetanse til opplæring i din organisasjon.

Kurs og workshops

Bedre Ledelse utvikler, tilrettelegger og gjennomfører kurs, workshops og opplæringsprogrammer av forskjellig lengde. Tema kan skredderys i forhold til oppdragsgiver ønsker.

Våre kurs  levers som workshops der drøftelse, oppgaveløsning, øvelser, teori, refleksjon og forankring i hverdagen er en del av opplegget.

Vi tilbyr kurs og workshops innenfor fagområdene:

 • Ledelse
 • Samarbeid og teamutvikling
 • Konflikt og konflikthåndtering
 • Rekruttering

Kontakt oss direkte for å snakke med oss om vi kan bidra til å lage et kurs som passer ditt konkrete behov.

Eksempler på temaer som vi ofte har med i våre kurs er:

 • Vanskelige samtaler – Trening i å gjennomføre vanskelige samtaler.
 • Medarbeider samtaler – Trening i å gjennomføre gode medarbeider samtaler.
 • Konfliktarbeid – Hvordan leser og takler jeg konflikter ?
 • Stressmestring: – Hva kjennetegner arbeidsstress og hvordan møter jeg det ?
 • Lederfunksjoner – Hva gjør jeg for å lede ?
 • Kommunikasjon – Hva er god og effektiv kommunikasjon
 • Situasjonsbestemt ledelse – Hvordan leder jeg ,lederstil ?
 • Motivasjon – Hvordan kan jeg skape arbeidslyst ?
 • Meg selv som leder – Hva er mine utfordringer som leder ?
 • Lederen som veileder – Hva vil det si å være en god veileder ?
 • Lederen som kulturbygger – Hva er bedriftskultur og hvordan kan jeg påvirke den?
 • Teambygging – Hvordan utvikler jeg gode team ?
 • Lederutfordringer –  Hva er morgendagens utfordringer ?
 • Lederen som veileder – Hvordan undervise og veilede mine medarbeidere ?
 • Lederen som relasjonsbygger – Hvordan kan jeg utvikle godt samarbeid i jobbsituasjonen ?