Samarbeid

"For å kunne fungere godt utad, må organisasjonen fungere godt innad" Thorbjørn Jødal, Bedre Ledelse

Samarbeid og teamutvikling

I over 30 år har vi tilrettelagt, veiledet og trent arbeidsgrupper, prosjektgrupper, avdelinger, ledergrupper, team og hele organisasjoner i å utvikle gode samarbeidskulturer.

Målet for utviklingen er å gjennomføre en prosess for å bedre samarbeidet og øke evnen til å løse problemer og utfordringer i hverdagen. Målgruppen er de som jobber sammen enten som en avdeling, enhet, gruppe, team eller prosjekt.

Slik arbeider vi:

Skreddersøm

«Vi mener at en hver endrings- og utviklingsprosess er unikt, derfor er skreddersøm vår spesialitet»
Ivar Hansen, Bedre Ledelse

Utviklingen av en god samarbeidskultur er en dynamisk prosess. Den utvikles ved en kontinuerlig og langsiktig innsats fra både ledelse og medarbeidere. Vår tilnærming er å skreddersy programmer med forskjellige aktiviteter som går over tid. Deltakerne får gode rammer og verktøy til å bli godt kjent, drøfte og reflektere muligheter, lage planer for handlinger og tiltak, og gjennomføre planene i hverdagen.

Sak og prosess
Vi benytter en sak og prosess modell som verktøy i utviklingen. Med sak og prosess tilnærming mener vi:

 • Saksdelen av utviklingsprosessen

Viktige og vesentlige temaer, problemområder og utfordringer fra egen organisasjon og arbeidssituasjonen blir definert, analysert, løsninger blir valgt, endringer iverksatt og evaluert.

 • Prosess delen av utviklingsprosessen

Relasjonen og samarbeidet internt i gruppen og organisasjonen blir belyst og bearbeidet, både på gruppe- og individnivå. Hensikten er å øke tryggheten, nærheten og åpenheten mellom menneskene slik at kvaliteten kommunikasjonen og samarbeidet styrkes.

Effektmåling
Vi benytter psykologiske verktøy som tar temperaturen på samarbeidet og prosessen ved start, underveis og ved avslutning. Effektmålingen fungerer som en kvalitetssikring på hva som fungerer og hva som ikke fungerer i prosessen. Dette gir et godt grunnlag for å evaluere og eventuelt justere både handlinger, tiltak og innsatsområder.

Se under «Slik arbeider vi» og ta kontakt med oss for mer informasjon.

Ledergruppeutvikling

I og med at du nå leser dette antar vi at du er leder, er del av en ledergruppe eller har et mål om å etablere en ledergruppe. Du er kanskje på søken etter en eller annen form for utvikling av din rolle knyttet til ledergruppens samspill og samarbeid.

Vi har lang erfaring med å tilrettelegge, trene og veilede prosesser for å skape effektive ledergrupper.

 • Vi bistår ved å sette gode rammer rundt etablering og fungering av nye ledergrupper
 • Vi støtter etablerte ledergrupper med å videreutvikle seg for å effektivisere arbeid, formål og resultater

Hvordan vi gjør det: 

 • Vi tar utgangspunkt i «Team som arbeidsform». Dette er en arbeidsform som spesielt har verdi for ledergrupper med helhetlig ansvar og krevende utfordringer.

«Et team er en gruppe som realiserer sine mål ved å utnytte gruppen og organisasjonens samlede ressurser og krefter. Medlemmene i teamet er energiske, jobber godt sammen og gleder seg over det, samtidig som de produserer resultater av høy kvalitet». Den Lærende organisasjon

 • Vi jobber med empirisk tilnærming fra hva forskning sier virker og ikke virker for teams prestasjoner
 • Vi jobber over tid sammen med ledergruppen og utvikler programmer tilpasset situasjon, unike ønsker og behov for utvikling
 • Vi jobber med ledergruppens mål, resultater, oppgaver, arbeidsmetoder, arbeidsrutiner og løsningsorientering
 • Vi jobber med hvert medlems – og hele ledergruppens egeninnsikt, relasjon, følelser, nærhet, samspill, åpenhet, trygghet og tilbakemeldingskultur
 • Vi jobber med forankring i ledergruppens daglige arbeidssituasjon
 • Vi avklarer rollene i ledergruppen, og den enkeltes ansvar for helheten i tillegg til eget fagområde
 • Vi hjelper ledergruppen til å utvikle sin innovasjonsevne for å møte behov for nytenking
 • Vi bruker erfaringslæring, mentale modeller og persepsjon som pedagogisk vinkling.Vi legger til rette for å justere deltakernes mentale modeller innen fagområdene som behandles.Våre mentale modeller påvirkes av den kunnskap og forståelse vi har om emnet, hvilke erfaringer vi har høstet og de verdier og holdninger som vi har opparbeidet.Det er ikke tilstrekkelig å bare tilføre ny kunnskap om team som arbeidsform. Vi lar også deltakerne prøve seg ut og høste ny erfaring, og mulighet til å sette fokus på egne verdier og holdninger.

statuer_001

 

Konflikthåndtering

Bedre Ledelse har lang erfaring i å gi støtte til å finne en farbar vei i vansklige situasjoner og konflikter. Vi arbeider som støttespillere, veiledere og tilretteleggere av prosesser for konflikthåndtering. Vi tilbyr også opplæring og trening av ledere og medarbeidere i å forstå, forebygge, oppdage, avdekke og håndtere konflikter.

«Det kan komme noe positivt ut av konfliktbehandling. Vi kan bli bedre kjent med oss selv og andre, lære å mestre problemer og stå bedre rustet til å møte nye utfordringer. Konflikter kan skape et press for nytenking»

– Thorbjørn Jødal,  Bedre Ledelse

Våre metoder har en faglig god forankring, og er utviklet på grunnlag av 30 års erfaring som støttespillere, veiledere og tilretteleggere i håndtering av større og mindre konfliktsituasjoner.

Når vi arbeider, legger vi vekt på:

 • Profesjonalitet: Strukturert og objektiv modell for konflikthåndtering
 • Beslutningsnivå: Forankring på rett ledelse- og organisatorisknivå
 • Kartlegging: Skreddersydde undersøkelser i forhold til arbeidsmiljø og eventuelle konfliktsituasjoner for å sikre at det tas tak i årsak og ikke symptom
 • Trygghet: Vi jobber med diskresjon og anonymitet i prosessen
 • Åpenhet, motivasjon og trygghet: For å få situasjonen ”på bordet” og motivasjon til å gjennomføre handlinger og tiltak, skaper vi rammer som skal gi nødvendig trygghet
 • Skreddersøm: Skreddersydde prosesser for hver unike situasjon
 • Effektmåling: Vi tar temperaturen på situasjonen ved start, underveis og ved avslutning
 • Tillit og objektivitet: Vi jobber i interne team med minimum to konsulenter i prosessen. Dette skal sikre kvalitet, objektivitet, og tillitt hos de involverte i en konfliktsituasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg.

statuer_002